‏هو

هو

هو

  

هشـدار مهم برای اخوان مکتب اشراقیه

 

 دلیر مردان حق باید به طور کلی وجدی قدم برداشت ، اتفاق بسیار مهمی به وسیله حکومت  جمهوری ایران و اداره اطلاعات ، اداره پیگیری  دادگاه چهارراه ولی عصرو با نظارت بازپرس  رجب زاده تحت سرپرستی قاضی شعبان زاده درمورد مجالس اتفاق افتاد، که نام امام زمان  را در مجلس بطور کلی نبرده و برده نشود.

چندین نفر ازاخوان مکتب را به زورخواسته وازآنها تعهد گرفته اند که اصلاً و ابداً نام امام زمان  را چه درمنزل وچه درمکتب نبرند. دراین جا بطورجدی ،لازم دانسته که به خاطرکارشکنی های  اداره اطلاعات وحکومت که دوست ندارند کسی در مجالس امام زمان جمع گردد وظیفه ای که  مکتب مهدویه اشراقیه با دستورات سید علی مبدأ تهرانی به حقیر که اجازه انتصاب تاهزار شیخ  است را به افراد واجب الشرایط که نام آنها ذکرنمی شود و توسط اخوان و مشایخ معرفی گردیده و  می گردند تا با سرپرستی مشایخ عزیز مکتب ودر شبهای مورد لزوم، در جمع اخوان و علاقه مندان امام زمان، ذکر و نام صاحب الزّمان چه جلی وچه خفیف با سرپرستی ودستورات کامل  ازحقیرو مشایخ در همه خانه ها و حتی در میدان ها، در جمع محبّان امام حی مهدی قائم گرفته  شود.  شخصی درد خدا داشت تلفنی لطف نمودند، فرمودند این افراد معلوم الحال که در سر راه  مهدویه اشراقیه سبز شده اند نمی دانند که مکتب به کجا و به چه کسی ارتباط دارد.هیچ نمی دانند  که سیدعلی مبدأ تهرانی بنیانگذاراین مکتب و این دوده است وبه این مکتب نظری دارند و با  نظارت وتصرفات کامل ومکمل، از آن دلیرمرد به وسیله پیرطریقت هدایت الله منشی زادگان  رهبری شده و تا ظهور امام زمان باقی خواهد ماند. آیا کسی که اوتاد امام زمان است وبا ایشان  ارتباط مستقیم داشته ودارد آیا خوب ویا بد بودن پیرطریقت درویش هدایت را نمی دانسته، فردی که  ازآینده و گذشته با خبر بوده، نمی دیده وسرسری به ایشان اجازه داده اند.دستورات کامل و اختیار  تام وَ وَ وَ...که مسؤلان مملکت مخصوصاً قاضی شعبان زاده و بازپرس رجب زاده اگراز علم جَفر  و مربّی که مربوط به امام زمان است اطلاعی داشتند، آنقدرجلوی محبّان امام زمان سرقد بلند نمی کردند وآزارواذیّت نمی کردند. این مطالب از قوه و قدرت درک شما بیرون است و فهم  وشعورشما قد نمی دهد.ویا نام هدایت از ارشاد و یا اجازه و یا حق و ناحق بودن آن را محک زده  بودید و درک می کردید دست از آزار و اذیت کردن مردم می کشیدید شما ها از درک و تشخیص  آن عاجز هستید، باید بروید و کشکتان را بسایید، زیرا به حق قسم که نام آقا در اکثریت خانه ها و  زیارتگاه ها به زبان آورده می شود یقین بدانید تا رمق در بدن دارم نام صاحب رادر زبان ها  گذاشته و به افراد واجب الشرایط اجازه خواهم داد. شماها قدرت ورمق آن را ندارید و استعداد  باطنی شما کورو عحور شده است. بیچاره ها مگر می توانید جلوی یاران امام زمان را بگیرید.  این یک هشداری است که به شما داده می شود، دست از عمل نا پسندانه خود بردارید، مگر بردن  نام آقا  اینقدر باعث  ترس و وحشت بر شما شده. چقدر ترس از هدایت دارید، که رنگتان پریده،  مگر بجز بردن نام آقا نام دیگری میبرند و یا حرفی میزدند و یا کاری می کنند که شما ازایشان این  همه وحشت دارید. آیا متوجه شده اید، افرادی را که برای باز پرسی خواسته بودید چقدر با  شهامت و دلیرانه با شما صحبت می کردند و شما به زور از آنها تعهد گرفتید، همه اینها در پرونده  شما منعکس گردیده و این عمل بد و زشتتان در پرونده شما ثبت گردیده وخواهید دید که این اعمال زشت  وناپسندانه و دور از عدالت شما نه اینکه افراد مهدویه را نلرزانید بلکه دلیرانه وشجاعانه جواب  شما را داده و شورعشق وجذبات آنها را به امام زمان بیشتر و فعالیت و تبلیغشان هم بیشترشده است. هیچ میدانید که پیر این مکتب در این موقع حساس و جهت تبلیغ به امام حّی اجازه انتخاب  نهصدو نود و نه  فرد را برای ارشاد دارند. از عمق وجودتان حس کنجکاوی شما به حرکت درنمی آید؟ که این چه اختیاراتی است که به او داده شده است. بحق قسم تمام عمل ناپسندانه شما مّد نظر امام زمان رسیده، باید جواب این همه جنایت و خیانت و تهمت و مردم آزاری و آواره کردن مردم و بردن آنها به اداره اطلاعات و باعث ناراحتی زن و فرزند و پدرو مادرشان شدن را بدهید. آهای ؛ فردی که در نزد صاحب الزمان بوده و با تمام علوم غریبه آشنایی داشته  از عمق وجود درویش هدایت با اطلاع نبوده که ممکن است در سی سال آینده بد بشود وازاسلام برگردد. آیا شماها لیاقت واستعداد باطنی دارید؟ جواب مرا چه میدهید! این همه تهمت ودروغ وخیانت شما به کجا می اَنجامد.آیا ازبزرگتان سُوال کرده اید که سیدعلی مبدأً چه مقامی داشت؟ علوم،ریاضت وآینده  بینی او وارتباط با امام العصر چگونه بوده است؛ آهای قاضی های نا عادل که از شرف و انسانیّت بدورهستید هیچ دید باطنی به شما داده اند، بخدا خیر. شما آنقدر از اسلام واقعی دور هستید وشده اید که از حضرت محمد(ص) خبر ندارید و نمی دانید که امام زمان به طالقان حرکت می کند ودمار  از روزگارتان درمی آورد. چرا بی جهت بندگان خدا و محبّان او را دربدر و بزور به اداره  اطلاعات می کشانید. هیچ با خبر شده اید که هر کدام چه جواب عارفانه ای به شما داده اند؟ آیا  جذبّات آنها، شما را بحرکت در نیاورد، لرزه به اندامتان نینداخت، آیا خجالت و بی شرمی وجودتان  را واقف نگردانید. آیا شما یک ذرّه ازظهور امام حّی با اطلاع هستید؟ و آیا از واقعیّت با اطلاع شده اید که مکتب مهدویه هیچ گناهی به جز تبلیغ و بردن نام حضرت مهدی نداشته وندارد. آری کلامی  به گوشتان رسید، سُوال کرده بودید که هدایت چه کسی است در جواب شما فرمودند که اگر یک  مرد باشد و درد خدا داشته باشد همان هدایت است. آیا از چگونگی و زحمات او ودستورات  سیّدعلی مبدأتهرانی به او چه بوده، از کجا سیّد از هند و هدایت از تهران،یک کارمند گمنام بانک ملت، به  چه شکل و وسیله به آن مرد خدا و اوتاد امام زمان رسیده، چرا این همه اختیارات و اجازه از جنبه  ظاهری، تا انتخاب هزار نفر را به او داده، بقیه را فراموش کنید. هیچ از پرونده ای که دراختیارتان قرار گرفته برداشت صحیح کرده اید یا کور کورانه قضاوت کرده اید هیچ سرازیری قبررا در نظر گرفته اید، زمانی که قلم را برداشته وهزاران لکه وتهمت وزورگویی به این مکتب واولیاء حق چسبانیده اید، موُمنان این مکتب هرکدام در شب هزاران بار نام ولی عصر(عج) را  برده و میبرند. همه را به فراموشی واداشتید. خداوند رب العالمین یک چشم بینایی به شما نداده تا  واقعیت را در یابید و آگاه شوید. قلم برداشته اید و هر چه را که نفس امّاره شما حکم می کند  قضاوت کرده و میکنید. آهای نامردان روزگار از گفته مولا امیرالمومنین با اطلاع نیستید، اورا برای قضاوت واگذار کردند فرمودند من از نام قضاوت بدنم به لرزه می افتد،  وای بر شما چگونه این همه ظلم وستم و قضاوت های کور کورانه ویا حرفهای دروغ و دشمنی، بدون داشتن علم باطن، به مکتب و افراد و محبّان امام زمان وا داشته اید، از عالم بی خبران هیچ می دانید که این نوع  افرادی که درد خدا دارند از بند علایق در آمده اند و در سلک مجردان و هم ردیف مردان خدا می دوند و صاحب دل میشوند و شده اند. این حال واحوال وجذبات آنها را متوجه نشده اید، چهره ریاضت کشیده ومعصومانه وپراز درد خدای آنها را متوجه نشده اید. حیف وهزارحیف من می دانم  که کلام عارفانه وحق به شما سرایت نمی کند، زیرا آنقدر بی رحمی وبی شرفی در شما ایجاد گردیده که از حقیقت دور شده اید.مثل زمان حضرت مسیح ومریم،چه تهمت ها که به حضرت مریم  نزدند و چه کارها که بر سرعیسی درآوردند. تمام حرکات شما،جنایتها، تهمت های شما را درپیشگویی هایی که راجع به علائم ظهور امام زمان آمده است، گفته شده همه وهمه در این زمان قرار گرفته است.آهای قاضی های ناعادل، زمانه، زمانه ظهورمی باشد. چه جنایتها که درایران اتفاق می افتد ، دروغ ، تهمت، پدر به فرزند رحم نمی کند و یا زن به شوهر چه کارها که  نمی کنند. رحم وانصاف اصلاً وجود ندارد، تا آن روز بشود. آیا اخبار را خوانده اید ویا شنیده اید  که در زمان ظهور حکومت جباری روی کار خواهد آمد و دمار از ملت در می آورد، چه خوب وچه بد آنها را به زانو در می آورد. درآن روزگار بدبختی بر سر مردان خدا و گوشه نشینان،  آنهایی که یک ذره درد خدا و انبیاء خدا را دارند می آورند. وامصیبت از دست زنان، حکومت  میخواهند، هیچ چاره ای بجز مرگ و فرار از شهرودیاروازبچه ها نمیگذارند. زندگی نامه آنها  را خدا داند،  دلِ الغایب چنان ریش ریش و ناآرام است، فقط مردان خدا مصیبت ها را دانند. به خود آیید، دست از جنایت بردارید، یقین بدانید که دوره شما قاضی های بی عدل وعدالت خاتمه داده  شده است. اندک زمانی دیگر متوجه می شوید زندگیتان زیروزبر خواهد شد. من پروازی در بردارم تمام بدی های کثیف و زشت آدمیان وشماهاوجنایت ها و قوانین غلط شما درمیان گذاشته میشود. من از بند خلایق بریده وبه گمنامی بسرمیبرم و به مأَموریت سید علی مبدأ تهرانی، مرد جهانی پیش میروم. من از خاک وطن بریده، من از خلق بریده و حتی از یار واَغیار بریده ام گویا از عکس من هم می ترسید آنرا ازخانه ها به مکتب خانه هایتان می برید. یعنی قادر به نگاه کردن عکس من هم نیستید، ترس و یا تنفر دارید. بپذیرید بخاطر قضاوت وتهمت و جنایتهایتان زندگیتان به پیسی  وخبیثی خواهد گرایید به هوش آیيد. اگر این مرد ساده صاحب قدرت نیست، پس چراازعکس ونوارهای او وحشت دارید؟ این همه جمعیت و موُمنانی که در گرد مکتب پروانه وارمی چرخند، آیا  همه و همه در اشتباه هستند، یک مردعاقل درمیان آنها پیدا نمی شود که خوب و بد را متوجه بشود؟ فقط  شما چند قاضی ناعادل که از باطن بویی نبرده اید اطلاع دارید! اقلاً از بطن اسلام و مسیح جستجو بکنید تا اطلاعاتی پیدا نموده تا بتوانید خوب وبد را تشخیص دهید . چقدر خوب بود که از شرح احوال بایزید بسطامی  که در قرن هفتم اورا دوازده  بار حکومت وقت از شهر ودیار بیرون کردند،چیزی می دانستید. آیا ازشرح واحوال سلطان محمودغزنوی وابوریحان بیرونی با اطلاع هستید. چه خوب بود که ازحال واحوال و چگونگی ریان عزیز و زیر دیوار مصر را تحقیق می نمودید تا یک مقدار اطلاعات  بیشتری عاید شما میگردید. من نمی دانم، حالتان دگرگون خواهد شد و به پریشانی وپیسی بسر خواهید  برد. امروز را بگذرید! فردا را بی اندیشید..

4-6-4-7-10-4-7-2

اخوان عزیز به این مقاله که در نیمه شب نوشته شده احترام بگذاریدو با دقت خوانده و به دیگران  انتقال نمایید. بقدری قدرت روحی و جذبات از جانب حق بمن عطاء گردید، آن مرد دلیروشجاع  لطف زیادی بمن انتقال نموده تا در مقابل افراد کثیف بایستم واین مقاله اگر به آدم کودن و یا سنگ  خورده شود نرم و شرمسار می گردد. حقیر به امر پروردگار سختی های بسیاری را  متحمل شده ام، در ایران توسط حکومت وپنج نفرافراد کثیف و در خود هیستون آمریکا هم از دست  وابسته های همان افراد و دولت و خلق درعذابم. ولی همه را از جانب حق میبینم، چون همه  کارها در حیطه فرمان اوست. مگرمی شود که برگی بدون اجازه حق به زمین بیفتد. ولی چندین  نفر از ایران ودبی و آلمان و خود آمریکا به من ملحق خواهند شد. همه حساب شده است چه  روزی و سالی و چه کسی نمی دانم و از علم باطن بی خبرم. از پیر و جوان واززن ومرد هستند  ولی درد خدا دارند تا ازبند خلایق بریده، به فناء رسیده و تا جذبات از جانب حق توفیق عنایت  نشود میسّرنیست که نیست. درویشی جای ضیافت،سفره های رنگین وریاست وخوشگذرانی نیست.

افرادی با دستورات کاملان و واصلان وَوَ......جنگل وکوه و بیابانهای دور از آبادی و عبورومرور، به ترک علایق از ماسوی الله میشوند و این نوع افراد از درون مهدویه اشراقیه و با شرایط کامل مردان دشمن حکومت واسلام بر می خیزند؟ خیر. الهی به عظمت حق ولااله الاهو ناپاکان را هدایت فرما واگر قابل هدایت نیستند از میان بردارید.

شب گذشت ای بلبل آشفته حال             روی گل بین در گذر از قیــل وقال

باش حیــــــــران یکزمانم  بر جمال             شو چو طوطی  در  پس آیینه لال

   تا به مدح خود شکر خوارت کنم   حضرت صفی

آی اخوان عزیز، زمانه بسیار بدی شده است. آنقدر به مردم نا مروت خوبی کردم، مزد آن را به  بدی دریافت کردم تا از خلق گریزان نشوی قابل فیض نشوی، زمان علائم ظهور است. جاده  بسیارسخت وخطرناک است. بگریزتا نا مردان روزگار تو را اسیر نفس وامانده خودشان نکنند.  شما را بخدا به چشم طرف مقابل نگاه نکنید، تا دلت گواهی نداده در نزد کسی نرو، و بگریز از  مردم نا سپاس و قدرنشناس. اگر با التماس هم در نزدت آمدند، تو از آنها فرار کن و بگو به خدا  آمادگی تو را ندارم با احترام از آنها بگریز. رسیدن به امام زمان سه مرحله دارد:

بکوشید به آن مرحله برسید مقام خیلی خوبی است

  با ضیافت نمی توان رسید     باریاست نمیتوان رسید     با خوشگذرانی نمیتوان رسید

همین سه مرحله است ، بکوشید تا برسید

عزیزجان فرد خیره سری باش، یک میلیارد بار نامی راازمشایخ بگیروباحالات خوب بخوانید ، حق بدهید آیا جواب نمی دهد؟ چرا چرا چرا ولی درد، درد خدا داشته باشید.تحقیق از سید علی مبدأ تهرانی کنید، پیروان او و دستورات او هستید ، گفته ها همه از اوست. الهی به عظمت یاربّی  تمام  سالکان راه طریق و پیران ومرشدان را دلشان را شاد بگردان.

وظیفه تمام محبّان ولی العصر این است. اگر دلتان گواهی داد و حق دانستید، مقاله را بخوانید و  نوارو یا نوشته را به دیگران که درد ، درد خدا دارند انتقال بدهید، یقین بدانید و به دل مراجعه کنید صاحب مملکت شاد و دل خوش می شود در روزهای جمعه غروب و با حال پریشان  و به یاد او بوده و نوشته را هفت بار ادامه نموده خانه به خانه و زیارتگاه ها و در معبر عبور  ومرور آدمیان و علاقه مندان مهدی آخرزمان بدهید .

در اثر دروغ و تهمت ها وقضاوت بیجا ، زندگی نامه موحدی، شعبانزاده و رجب زاده رابرسی کنیدو تا پایان عمرشان مشاهده کنید.

                                                                                     

 پیر طریقت هدایت الله منشی زادگان