هو
 

گروه ملامتیّه برحقّند،ازخدا جدا نیستندوهیچ کس به جز ربّ العالمین آنها را به خوبی و نیکی نمیشناسد واگر خداوند رب العالمین آنان را به خلق بشناساند،خلق ایشان را به خدائی می پرستند. اینگونه از افراد نمیگذارند که خلق نیکی های آنان را ببینند.به رغم آن، چنان میکنند که خلق نسبت به آنان بدگمان گشته وایشان را نشناسند.در عبادت بسیار غیورند،مَستندومست خدایند و مستِ اشیاءخدا.آنقدر مینشینند تا بگیرند یا بمیرند. در عبادت چنان خیره سرند که تا علوم را نگیرند برنمی خیزند.در ریاضت،درگرسنگی و در بی خوابی آنقدر مناجات می کنند و ناز خدا را میکشند تا خداوند هم ایشان را عزّت بچشاند.
پاکِ پاکند،از آب زلال هم صاف تر و شفاف ترند به همین دلیل است که درقرون متمادی تاریخ، تمام علوم غریبه،سینه به سینه در وجود این پاکان دیده شده و حال هم به حق و به پیر بزرگوارمان هدایت علیشاه قسم که به فرموده ایشان، کلیدی از نهنگ دریا -حضرت درویش سید علی عریان- در دامان بزرگترین و نزدیکترین مریدشان حضرت درویش هدایت الله منشی زادگان -پیر والامقام این مکتب- به ارث گذاشته شده که اگر توفیق حق عنایت بشود به آنانی که از جانب حق ندا رسد و انتخاب گردند واگذار خواهد شدوبزرگترین اسرار غیبی را دریافت نموده وبا مردان غیبی (رجال الغیب)
و با یاران بقیةالله(عج)تماس حضوری پیدا کرده وبا تمام علوم غریبه که از خزانه الغایب عطاء میگردد، عزّت وشرف و انسانیت و موجودیت حاصل گردانیده و صاحب نَفَس می گردند.

این طایفه زبده ترین انسانهای روی زمین هستند و به جز خداوند و عاشقان خداکسی را نمی پذیرند. قصر و زندان، زجر و عافیت،محبت وشقاوت برای ایشان یکی است.این نوع مردان حق،ملامتی و گمنامند، کَرند و کورند و لال.از خلق خدا جدایند و از جانب حق مأمورند، اولیاء وقتند و هیچ کس توان شناسایی آنان را ندارد مگر رجال غیبی که مقامی بالاتر دارند.
در جایی زندگی میکنند که از عبور و مرور آدمیان به دور باشند.
آنقدر مسؤولیت و مأموریت از جانب حق بدیشان عنایت شده که به جز حق در اندیشه دیگری نیستند .رفاقت با این گروه و مریدی ایشان نمودن بسیار صعب و دشوار است .بسیاربهانه گیر و مشکل پسندند. گاهی اوقات چنان نقشی به وجود می آورندتا صدها فرسنگ از آنان دورگشته و فرار اختیار کنید و ایشان را به خلوت خود واگذارید چرا که ملامتیند و طالب تحقیر و لا تمجید. مرگ این گروه هم عجایبیست.مرگ را توان غلبه بر ایشان نیست و هرگاه و هر لحظه به اذن ربّ العالمین از عالم ظاهر به عوالم دیگرمنتقل می گردند، هرچند که در هرحال و احوالی که باشند،مُدام در سیر آفاقی دیگرند و سخن دیگری بر زبان دارند.

بیان دیگری نیست،بیش از این قلم برصفحه نمی لغزد و از گفتار عاجزیم که پیر بزرگوارمان قسم فرموده اندکه حق بیان ندارید و ازین فراتر رخصت کنکاش و جستجو نیست تا به اسرار این گروه پی ببریم زیرا که راه بسته است و خطوط آن درسینه این مردان نهان گردیده. آنانی که اسرار مگو و سرالهی در نیمه شب به آدمی می آموزند، لب و دهان را هم می دوزند.

 

الغایب یار و یاور شما باشد

اخوان خانقاه مهدویه اشراقیه گمنامیه ملامتیه تهران 

برگرفته از رساله حضرت درویش هدایت الله منشی زادگان در باب ملامتیان